การอบรมเชิงปฏิบัติการ Website กลุ่มเครือข่ายเรียมรวม 16 กลุ่ม
แอลดี เด็กแววดี ที่ผู้ใหญ่ต้องเข้าถึงและเข้าใจ
การอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเรียนรวม
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มดอนศิลา