ชนะเลิศ 3 ผลงานดีเด่นด้านการเรียนรวม ระดับจังหวัดเชียงราย
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practices )และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ( Sympusium )
ข่วงผะหญ๋าเฮียนฮู้ สู่ก๋านพัฒนาละอ่อนในศตวรรษที่ 21
ประชุมการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์สำหรับบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท จังหวัดลำพูน