ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7073 ครั้ง   


วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการศึกษาแบบเรียนรวม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละรายบุคคล
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพแลเกิดประสิทธิผล
๓. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

เป้าประสงค์หลัก
๑. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละรายบุคคล
๒. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสร้างซีท(SEAT Framework)โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based management:SBM)และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรวม ภายใต้การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
        ๓. เขตพื้นที่การศึกษามีแผนการนิเทศ เครื่องมือและวิธีการนิเทศที่เป็นระบบ มีการรายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละรายบุคคล
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ สอดคล้องตามหลักของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
๓. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ถ.สนามบิน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร 0-5371-3668