ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7055 ครั้ง   


ข้อมูลทั่วไป-ประวัติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมในสังกัดทุกแห่งจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรวมเพื่อขยายโอกาสให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงมีโอกาสพัฒนาตนเองเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้านและประกาศให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ เป็นเขตพื้นที่การศึกษานำร่องการจัดตั้งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด   จึงประกาศให้จัดตั้งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ถ.สนามบิน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร 0-5371-3668